Společnost ALPI home s.r.o., se sídlem Na Bluku 428, Praha 5, IČO: 28934156, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 154090 C (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele našich webových stránek http://www.rajnabytku.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.


Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.


Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a. Vaše jméno a příjmení,
b. obchodní firma,
c.  adresa nebo sídlo společnosti,
d.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e.  telefonní číslo nebo
f.  e-mailová adresa


Na našich webových stránkách máme umístěny cookie – agrément, které slouží ke kontrole souhlasu s využíváním cookies.

Seznam cookies:
_ga slouží k analýze a sumarizaci využívání webových stránek společnosti
_gid slouží k analýze a sumarizaci využívání webových stránek společnosti
_dc_gtm* slouží k analýze a sumarizaci využívání webových stránek společnosti
_pk_ses* využívá Open-Source-Software Piwik pro statistické vyhodnocení přístupu návštěvníků
_pk_id* využívá Open-Source-Software Piwik pro statistické vyhodnocení přístupu návštěvníků


Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.


Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely prodeje vstupenek. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu obchod@alpihome.cz, případně na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My.


Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese obchod@alpihome.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, že máte právo na opravu, žádost o výmaz, žádost o omezení zpracování či vznesení námitky, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, případně profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese obchod@alpihome.cz.


Výňatek z obchodních podmínek:

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl informován o těchto skutečnostech:
a. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.
c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Geis CZ s.r.o., nebo společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito skutečnostmi:
a. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.
b. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.
c. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
d. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Geis CZ s.r.o., nebo společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
e. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.
f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.5 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.
8.6 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může kupující uplatnit na níže uvedených kontaktech. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018