Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu rajnabytku.cz společnosti ALPI home s.r.o.

Verze č. 3, platná od 6. 5. 2022

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.rajnabytku.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajnabytku.cz, který provozuje společnost ALPI home spol. s r.o., se sídlem Na Bluku 428, Lipence, 252 28 Praha (korespondeční adresa Praha 1, Nekázanka 882/7, PSČ 110 00), DIČ CZ28934156, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka .154090.o

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: ALPI home s.r.o.
Sídlo: Na Bluku 428 , 252 28 Praha 5
IČO: 28934156
DIČ: CZ28934156

Provozovna: Nekázanka 882/7, 110 00 Praha 1
e-mailová adresa: eshop@alpihome.cz
tel.: +420 777 793 580, +420 737 209 200

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154090 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost ALPI home s.r.o.“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v článku 2 odst. 2.2 těchto obchodních podmínek níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v článku 2 odst. 2.3 těchto obchodních podmínek níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů), přičemž ustanovení čl. 3 odst. 3.6, 3.7. a čl. 6 odst.  6.1, 6.2, 6.3, 6.12 a 6.15 těchto obchodních podmínek se v takovém případě pro obchodněprávní vztah nepoužijí.
1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití na komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v čl. 1 odst.  1.2 obchodních podmínek výše.
2.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
2.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží, doprava zboží kupujícímu ani vynesení zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.rajnabytku.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
2.5 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Je-li zboží nabízeno za kupní cenu označenou jako „ve slevě“ nebo za „akční cenu“, je zboží za takto označenou kupní cenu prodáváno do vyprodání zásob tohoto zboží.    
2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Formulář objednávky (dále rovněž „elektronická objednávka“) je uveden na internetové stránce prodávajícího: www.rajnabytku.cz na ikoně: „Nákupní košík“. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.
2.7 Vztahují-li se tyto obchodní podmínky na kupujícího bez ohledu na to, zda se jedná o kupujícího – spotřebitele, nebo o kupujícího – jiný subjekt, označuje se tento kupující jako „kupující“.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři objednávky, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky (dále též „ČR“), a to na adresu uvedenou kupujícím nacházející se na území ČR.
3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.
3.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a/nebo nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. Po přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a/nebo nahodilého zhoršení zboží na kupujícího nemá nahodilá zkáza a/nebo nahodilé zhoršení zboží vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. Tytéž následky má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.  
3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel, definován v čl. 2 odst. 2.2 těchto obchodních podmínek výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. Lhůta 14 dnů podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. V takovém případě nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Navrací-li se zboží za použití služeb prodávajícího, má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Náklady související s vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. Navrácené zboží je povinen vrátit kupující – spotřebitel prodávajícímu v originálním nebo jiném vhodném obalu řádně zabalený.  
3.7 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je nezpbytný následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese eshop@alpihome.cz, nebo telefonicky na tel. č. +420 737 209 200 nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a podepíše se. Dále je povinen kupující – spotřebitel před vlastním vrácením zboží informovat prodávajícího o termínu doručení vráceného zboží, a to na e-mailovou adresu eshop@alpihome.cz, nebo telefonicky na tel. č. +420 737 209 200 nebo na adresu provozovny prodávajícího.
3.8 Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu – spotřebitelovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu, d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím – spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.    
3.9 Zbožím uvedeným v odst. 3.8 písm. c) tohoto článku se rozumí rovněž zboží zhotovené na zakázku, nesériové povahy či vyhotovené na základě individuální specifikace kupujícího.

4. Platba za zboží

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné následujícími způsoby (i) bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 5190016822/5500 vedený u RB (ii) kreditní kartou na účet prodávajícího číslo 5190016822/5500 vedený u RB (Raiffeisen bank), (iii) osobně při převzetí zboží od pracovníka společnosti Geis CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice,  IČO: 44567359 (dále též „Geis CZ s.r.o.“), je-li zboží zasíláno na dobírku.

4.3 Je-li zboží placeno na dobírku osobně při převzetí zboží, je kupující před dodáním zboží prostřednictvím dopravce informován telefonicky a e-mailovou poštou o termínu a přibližném čase dodání zboží. Kupující se zavazuje pak při převzetí zboží uhradit celkovou kupní cenu a dopravné. Nepřevezme-li kupující zboží placené na dobírku osobně při převzetí zboží, povinnost uhradit dopravné tím nezaniká.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude kupujícímu dodáno obvykle do dvou až tří pracovních dnů, je-li zboží skladem, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nejedná-li se o zaplacení zboží osobně při převzetí zboží, počítáno ode dne, která skutečnost nastane později, nebo do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“).
5.2 Zásilky se zbožím jsou zasílány společností Geis CZ.s.r.o. podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Kupující si po dohodě s prodávajícím může zboží převzít osobně ve skladu prodávajícího na adrese: Višňová 207, 262 61 Višňová u Příbrami, nebo v provozovně prodávajícího na adrese: Plzeňská 1163, 266 01 Beroun.
5.3 Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s dopravcem (společností Geis CZ s.r.o., nedohodnou-li se kupující a prodávající na jiném dopravci) zápis o poškození zásilky, jehož vzor je uveden na webové stránce www.rajnabytku.cz. Tuto skutečnost kupující nahlásí prodávajícímu písemně nebo na e-mailovou adresu eshop@alpihome.cz, přičemž zápis o poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Tento zápis o poškození zásilky prodávajícímu musí být vyhotoven písemně a zaslán poštou na adresu provozovny nebo na e-mailovou adresu eshop@alpihome.cz. V případě, že takto poškozenou zásilku kupující přesto od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu s uvedením poškození zásilky, poškození zásilky zdokumentovat fotodokumentací a zaslat jej prodávajícímu na adresu jeho provozovny Nekázanka 882/7, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu eshop@alpihome.cz.
5.4 V případě, že kupující zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno dopravcem, je o tom povinen informovat o této skutečnosti společnost Geis CZ s.r.o. na tel. 00420 951 277 777 nebo písemně poštou nebo na e-mailovou adresu info@geisparcel.cz, pokud byla doprava prováděna společností Geis CZ s.r.o., a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena a vyžádat si u společnosti Geis CZ s.r.o. sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u kupujícího a její doručení zpět prodávajícímu. Ujednání předchozí věty platí pro dopravu zásilky jiným dopravcem obdobně s tím, že informace o zjevném poškození zásilky bude doručena dopravci způsoby komunikace určené tímto dopravcem. Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu bylo zboží doručeno. Současně je kupující povinen informovat o jiném než zjevném poškození zásilky prodávajícího, a to písemně poštou na adresu provozovny Nekázanka 882/7, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu reklamace@alpihome.cz. Existenci jiného než zjevného poškození zásilky musí kupující doložit fotodokumentací poškozeného zboží, obalu a  označení dopravce Geis CZ s.r.o. na zásilce na emailovou adresu reklamace@alpihome.cz nebo poštou.
5.5 Dopravné u zásilek přepravovaných společností Geis CZ s.r.o. a ostatních dopravců závisí na kupní ceně zboží  a na území České republiky je účtováno ve snížené paušální výši v rozmezí 120 Kč - 370 Kč, přičemž konkrétní cena dopravného záleží na vzdálenosti dopravy zboží; při objednávce zboží s výší kupní ceny minimálně 20.000,- Kč bez DPH je dopravné zdarma. Dopravné při dopravě zboží na Slovensko a dalších třetích zemí musí být sjednáno na základě zvláštní dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Dopravné účtované za zboží vrácené kupujícím dle čl. 3 odst. 3.6 a 3.7 těchto obchodních podmínek v důsledku odstoupení od smlouvy kupujícím nebo účtované za zboží nepřevzaté kupujícím dle čl. 4, odst. 4.3. těchto obchodních podmínek bude prodávajícím účtováno ve skutečné výši dopravného za dopravní služby poskytované dopravcem zboží, který bude použit pro vrácení zboží; tím není dotčeno  ustanovení . odst. 5.8 tohoto článku.
5.6 V případě, že je zásilka doručována společností Geis CZ s.r.o., není obvykle kupující touto společností předem kontaktován, ale je o dodání zboží informován prodávajícím. Pokud kupující není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl kupující zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží.
5.7. Při objednání 2 kusů jakéhokoliv zboží, bude automaticky použita pro určení výše dopravného sazba dopravného dražšího výrobku.
5.8 Kupující je povinen uhradit náklady dopravy (dopravné) i v případě, že kupující nepřevezme od dopravce, zpravidla společnosti Geis CZ s.r.o., zaslané zboží, z důvodů na straně kupujícího. V případě dodávky zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s uvedením výše dopravného.
5.9 Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou náhradní lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
6.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
6.6 Za vadu zboží se nepovažuje obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného dalšího stejného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance určené u jednotlivého zboží na webové stránce www.rajnabytku.cz. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodů jejich nižší jakosti či existující vady zboží nebránící užívání zboží neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena zboží.
6.7 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží, které nemění kvalitu a nebo funkčnost zboží.
6.8 Záruka za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.9 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v článku 2 odst. 2.2 těchto obchodních podmínek výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v článku 2 odst. 2.3 těchto obchodních podmínek výše) 6 měsíců.
6.10 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
6.11 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
6.12 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – spotřebitel následující oprávnění:
- 6.12.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
- 6.12.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
- 6.12.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
- 6.12.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení vad do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
6.13 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
- 6.13.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.
- 6.13.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
- 6.13.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.
6.14 Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci následujícími způsoby: (i) dopisem doručeným prodávajícímu, nebo (ii) vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách internetového obchodu (zde) www.rajnabytku.cz v kategorii Reklamace a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu, (iii) elektronickou poštou na adresu reklamace@alpihome.cz, nebo (iiii) telefonicky na tel. č. +420 737 209 205.  Jedná-li se poškození zboží, které je zjevné, je nutné také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží na e-mailovou adresu reklamace@alpihome.cz.
6.15 Za prodávajícího jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
6.16 Ustanovení odstavce 6.15 tohoto článku ohledně lhůty vyřízení reklamace se použije i na případy, kdy reklamaci vady zboží provádí kupující – jiný subjekt. Jedná-li se o zboží dodávané prodávajícímu ze zahraničí, prodlužuje se doba na vyřízení reklamace o dobu nezbytnou k dopravě zboží k vyřízení reklamace do zahraničí a zpět.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. V případě, že vztah založený kupní smlouvou na zboží obsahuje mezinárodní prvek, pak se tento právní vztah řídí právem České republiky.
7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.rajnabytku.cz a jsou rozhodné pro veškeré objednávky (kupní smlouvy) kupujícího učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.rajnabytku.cz se ruší účinnost předchozích obchodních podmínek.
7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
7.4 Objednávka kupujícího, jakož i její změny a doplňky musejí být učiněny prostřednictvím příslušného formuláře na internetové stránce www.rajnabytku.cz, nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel. č. +420 737 209 200.
7.5 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
7.6  Kupující – spotřebitel se může v případě vzniku sporu ohledně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s prodávajícím obrátit na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem z kupní smlouvy.
7.7 Všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.rajnabytku.cz. Verze obchodních podmínek č. 1, verze obchodních podmněk č. 2.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl informován o těchto skutečnostech:
a. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.
c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Geis CZ s.r.o., nebo společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito skutečnostmi:
a. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.
b. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.
c. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
d. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Geis CZ s.r.o., nebo společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
e. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.
f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.5 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.
8.6 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může kupující uplatnit na níže uvedených kontaktech. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.
8.7 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 6. 5. 2022.